Algemene Voorwaarden

Laatste update:  24. 02. 2021

Artikel 1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst,
zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon of overeenkomst tussen RECUPLAST, met maatschappelijke
zetel te 7780 Komen, Rue du Textile 10, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0876.779.832 (“RECUPLAST”)
en haar klant. Elke bestelling, mondeling of schriftelijk doorgegeven aan RECUPLAST, alsook elke aanvaarding van een bestelbon door RECUPLAST,
houdt in dat de Klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en van zijn kant afziet van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 Onze offertes zijn vrijblijvend en blijven een maand geldig, behoudens indien anders vermeld. De door RECUPLAST meegedeelde
leveringstermijnen zijn louter indicatief, vermits deze beïnvloed kunnen worden door allerlei factoren die buiten de invloedsfeer van RECUPLAST
liggen.
Tussen RECUPLAST en haar klant komt de overeenkomst tot stand door melding van aanvaarding van de al dan niet geschreven opdracht van de
klant door RECUPLAST. Eventuele meerwerken of aanpassingen gebeurt steeds tegen de lonen en kostprijzen die gelden op het moment van
uitvoering.
RECUPLAST behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen te verhogen indien, één of meer kostprijsfactoren (m.i.v. doch niet uitsluitend
de prijzen van grondstoffen en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

Artikel 3 Indien de goederen door RECUPLAST worden geleverd op paletten/verpakkingen die deel uitmaken van een ruilsysteem, algemeen
aanvaard of onderling overeengekomen, behoudt RECUPLAST zich het recht voor bij niet-inruiling van deze paletten/verpakkingen door de klant,
deze aan de gangbare marktprijzen aan te rekenen aan de klant.

Artikel 4 Tenzij partijen het schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van RECUPLAST betaalbaar uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum. Eventuele klachten moeten ons binnen de 5 dagen na de factuurdatum gemeld worden, bij gebreke waaraan de factuur definitief
verschuldigd is.
Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt RECUPLAST zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende
bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke interest bij betalingsachterstand in
handelstransacties. Bovendien is in geval van niet-tijdige betaling van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 20 % va het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.

Artikel 5 Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde diensten, goederen, of het
transport ervan, m.i.v. nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de aanvaarding van de opdracht zouden ingevoerd worden, zijn integraal
ten laste van de klant.

Artikel 6 Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij RECUPLAST daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen
binnen redelijke termijn nadat de klant op de hoogte was van de omstandigheid die tot ontbinding aanleiding heeft gegeven. In alle andere
gevallen zal de klant, die toch een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt gehouden zijn tot betaling van de
volledige vergoeding aan RECUPLAST. Geplaatste en aanvaarde bestellingen die specifiek op maat van de klant worden geproduceerd, kunnen
nooit éénzijdig door de klant worden opgezegd, behoudens in geval zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van RECUPLAST.

Artikel 7 RECUPLAST is enkel gehouden tot een middelenverbintenis. Zij voert haar taken en opdrachten uit op basis van de door de klant
verstrekte instructies. Daarbij mag RECUPLAST er van uitgaan dat deze door de Klant verstrekte informatie correct en volledig is. RECUPLAST kan op
geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele incorrectheid en onvolledigheid van deze informatie. RECUPLAST kan evenmin
aansprakelijk gesteld worden voor vertraging die het gevolg is van niet-tijdige oplevering van eerdere werken door derden of door de klant.

Artikel 8 Het transportrisico van de goederen berust te allen tijde bij de klant. Bij ontvangst van de goederen, zal de klant de goederen
onderzoeken en nagaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele
zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen per aangetekende brief aan
RECUPLAST te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten.
RECUPLAST is nooit aansprakelijk voor kleurverschillen, gebreken en/of vervormingen van kunststoffen, die inherent zijn aan de aard van het
product, noch die het gevolg zijn van slecht of foutief onderhoud.
Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. Bewerkte of verwerkte goederen worden
in geen geval teruggenomen of vervangen.

Artikel 9 RECUPLAST heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of
gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van RECUPLAST om welke reden dan ook niet nakomt.

Artikel 10 De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al
hetgeen de klant aan RECUPLAST verschuldigd is, m.i.v. de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin
draagt de klant vanaf de verzending het risico op verlies of vernietiging van het verkochte goed.
Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de koper dan ook verboden om de goederen te verwerken of op enige andere
wijze te vervreemden totdat de factuur volledig voldaan is.

Artikel 11 Alle overeenkomsten van RECUPLAST worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend
onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de RECUPLAST is gevestigd.